BCTC Quý 4/2023 TKU - Doanh nghiệp lỗ 21,97 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 9,86% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 9,31%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên đến 124,93% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 46,38%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt mức âm 9,28 tỷ đồng, tăng 7,15% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 772,69 tỷ đồng, giảm 35,32% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh lên đến 21,97 tỷ đồng, giảm 132,67% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 21,58% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,29%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 676,77 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 468,81 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 12.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây