BCTC Quý 4/2023 TSC - Doanh nghiệp lỗ 19,63 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 1,95% và giá vốn tăng 16,02% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28,63% và chi phí bán hàng giảm 55,93% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 15,52 tỷ đồng, tăng 61,27% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 474,91 tỷ đồng, giảm 47,1% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 19,63 tỷ đồng, tăng 52,97% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 78,25% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 341,17% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 515,47 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.968,59 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 3.480 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây