BCTC Quý 4/2023 VE2 - Doanh nghiệp lỗ 3,18 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 99,38% so với cùng kỳ, còn giá vốn giảm 99,37%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 45,83% so với cùng kỳ, đạt mức âm 0,63 tỷ đồng. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1,91 tỷ đồng, giảm 97,66% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 43,32% so với cùng kỳ, đạt mức âm 3,18 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 90,42% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 90,41% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị nguyên giá đạt 15,61 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 21,59 tỷ đồng. Các biểu đồ dưới đây thể hiện tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của công ty Xây dựng Điện VNECO 2 trong quý 4/2023.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây