BCTC Quý 4/2023 VIW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 7,21 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 4,27% và giá vốn tăng 5,09% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,6% và chi phí bán hàng giảm 83,71% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,64 tỷ đồng, tăng 53,61% so với cùng kỳ.
  • Trên cả năm 2023, doanh thu đạt 1.359,08 tỷ đồng, tăng 20,89% và lợi nhuận lũy kế đạt 7,21 tỷ đồng, tăng 196,03% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 51,46%, trong đó chi phí lãi vay giảm 44,33% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 814,77 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 580,19 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây