BCTC Quý 4/2023 VMC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,73 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Vimeco vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 22,25% và giá vốn giảm 23,84% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,37 tỷ đồng, giảm 145,63% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng cả năm 2023, doanh thu đạt 1.172,96 tỷ đồng, tăng 27,71% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 4,73 tỷ đồng, tăng 56,45% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 40,7% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 41,35% so với cùng kỳ. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 629,36 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty cũng tăng vốn điều lệ lên 237,59 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây