BDG: Phan Thành Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 107,200 CP

BDG: Phan Thành Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 107,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thành Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: BDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 122,610 CP (tỷ lệ 0.49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 107,240 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,410 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 107,200 CP
0,06%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không bán được lô lẻ 40cp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2023.

HNX