BGW: Lê Ngọc Duyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 51,200 CP

BGW: Lê Ngọc Duyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 51,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Duyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: BGW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,200 CP (tỷ lệ 0.31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 51,200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại BGW
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2022.

HNX