BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đã bán 16,300 CP

BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đã bán 16,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Văn Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: BHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16,300 CP (tỷ lệ 0.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 16,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/06/2022.

HNX