BHP: Đính chính tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023