BID: Bổ sung báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

BID: Bổ sung báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam bổ sung báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm