BID: CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

BID: CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN THEO CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐENÉ VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHƯ ĐÍNH KÈM.

HNX

Tài liệu đính kèm