16:22, 11/11/2021

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm
            - Tỷ lệ thực hiện: 0.88%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 88 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/11/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 bắt đầu từ ngày 22/11/2021 khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

  HNX