BPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

BPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BPW của CTCP Cấp thoát nước Bình Phước như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, Số 216 đường Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P, Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HNX