BPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

BPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm:
1.BPW_2022.3.23_07b44df_17._BPW__Don_ung_cu_Thanh_vien_BKS_signed.pdf
2.BPW_2022.3.23_0a0d26c_22._BPW__So_yeu_ly_lich_signed.pdf
3.BPW_2022.3.23_0eea62f_6._BPW__Bao_cao_hoat_dong_cua_BKS_signed.pdf
4.BPW_2022.3.23_1582e04_18._BPW__Don_de_cu_thanh_vien_BKS_signed.pdf
5.BPW_2022.3.23_1b3c0e5_13._BPW__To_trinh_bau_thanh_vien_HDQT_signed.pdf
6.BPW_2022.3.23_2242dbd_12.1._BPW__Du_thao_Dieu_le_signed.pdf
7.BPW_2022.3.23_3084875_2._BPW__Thong_bao_moi_hop_signed.pdf
8.BPW_2022.3.23_361b08d_3._BPW__Quy_che_to_chuc_va_bieu_quyet_signed.pdf
9.BPW_2022.3.23_6f09647_5._BPW__Thong_bao_de_cu_ung_cu_thanh_vien_HDQT_BKS_signed.pdf
10.BPW_2022.3.23_7b9f616_20._BPW__Don_ung_cu_thanh_vien_HDQT_signed.pdf
11.BPW_2022.3.23_87a9d19_9._BPW__To_trinh_phan_phoi_loi_nhuan_nam_2021_va_KH_nam_2022_signed.pdf
12.BPW_2022.3.23_8b426f2_15._BPW__To_trinh_lua_chon_don_vi_Kiem_toan_BCTC_2022_signed.pdf
13.BPW_2022.3.23_8b68c9c_12._BPW_To_trinh_sua_doi_bo_sung_Dieu_le_signed.pdf
14.BPW_2022.3.23_8cbf469_7._BPW__Bao_cao_cua_HDQT_va_BTGD_signed.pdf
15.BPW_2022.3.23_95908d5_10._BPW__To_trinh_KHSXKD_nam_2022_signed.pdf
16.BPW_2022.3.23_9bba194_14._BPW__To_trinh_bau_thanh_vien_BKS_signed.pdf
17.BPW_2022.3.23_9e59f4c_23._BPW__Phieu_thao_luan_signed.pdf
18.BPW_2022.3.23_a92eb3a_21._BPW__Giay_uy_quyen_signed.pdf
19.BPW_2022.3.23_b9526fc_8._BPW__To_trinh_thong_qua_BCTC_nam_2021_duoc_kiem_toan_signed.pdf
20.BPW_2022.3.23_c16e948_16._BPW__Du_thao_Nghi_quyet_Dai_hoi_signed.pdf
21.BPW_2022.3.23_c47c39e_4._Quy_che_bau_thanh_vien_HDQT_BKS_nhiem_ky_20222026_signed.pdf
22.BPW_2022.3.23_d34e300_11._BPW__To_trinh_bo_sung_nganh_nghe_kinh_doanh_signed.pdf
23.BPW_2022.3.23_f0295c4_19._BPW__Don_de_cu_thanh_vien_HDQT_signed.pdf
24.BPW_2022.3.23_fda6651_1._BPW__Chuong_trinh_Dai_hoi_signed.pdf

HNX