BSA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BSA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
+ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông trước ngày 15/12/2023.
+ Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 65,540,346,000 đồng theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông trên vốn điều lệ mới sau khi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 2%.
          - Nội dung xin ý kiến: + Số tiền cổ tức chi trả cho mỗi cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ tức lẻ không chi hết (nếu có) sẽ xin ý kiến cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua để ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối.
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

HNX