BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khoa Tuyển
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: BST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,084 CP (tỷ lệ 1.73%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,084 CP (tỷ lệ 1.73%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá giao dịch chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/07/2023.

HNX