BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký bán 19,000 CP

BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký bán 19,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khoa Tuyển
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: BST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,084 CP (tỷ lệ 1.73%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.

HNX