BST: Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

BST: Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: BST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61,338 CP (tỷ lệ 5.58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 61,338 CP (tỷ lệ 5.58%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/06/2023.

HNX