BST: Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 5,000 CP

BST: Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: BST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61,338 CP (tỷ lệ 5.58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/10/2023.

HNX