BTP: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

BTP: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm