BWA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

BWA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWA của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4.5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp thoát Nước và Xây dựng Bảo Lộc
Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1. TP. Bảo Lộc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023; bầu cử HĐQT, BKS, bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028 và một số nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc – số: 56 Lê Thị Pha, Phường 1. TP. Bảo Lộc
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời)

HNX