14:10, 14/09/2021

CBI: Phạm Thành Đô - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,548,747 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thành Đô
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: CBI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,548,747 CP (tỷ lệ 3.6%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,548,747 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,548,747 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 08/09/2021.

  HNX