CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 6,597 CP

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 6,597 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Trung Hiếu
- Mã chứng khoán: CDG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53,398 CP (tỷ lệ 1.54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6,597 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 59,995 CP (tỷ lệ 1.73%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không có người bán
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/10/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/11/2022.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Văn Chăm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 106,536 CP (tỷ lệ 3.07%)

HNX