CDH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022. kế hoạch năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng – Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2023 đến 29/04/2023

HNX