CFM: CTCP Alchemist Investment Holdings - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 1,020,000 CP

CFM: CTCP Alchemist Investment Holdings - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 1,020,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Alchemist Investment Holdings
- Mã chứng khoán: CFM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,020,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,020,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,020,000 CP (tỷ lệ 51%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Trung
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thùy Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 73,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10,000 CP (tỷ lệ 3.65%) 0.5%)

HNX