CHDB2209: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền khi đáo hạn

CHDB2209: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền khi đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền khi đáo hạn chứng quyền CHDB2209  như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm