CHDB2209: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CHDB2209: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.14 (mã CK: CHDB2209) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm