CHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Huỳnh Thị Kim Uyên

CHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Huỳnh Thị Kim Uyên

Huỳnh Thị Kim Uyên thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm