CHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHS của CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15. Quận 8. TP. HCM.
          - Nội dung họp: - Thông qua các báo cáo:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2022;
          - Nội dung họp: - Tờ trình thông qua:
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT, BKS 2023;
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
          - Nội dung họp: - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX