CMBB2214: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMBB2214: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền bảo đảm Chứng quyền MBB-HSC-MET11 (mã CK: CMBB2214) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm