CMBB2214: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

CMBB2214: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm