CMSN2213: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMSN2213: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm chứng quyền MSN-HSC-MET06 (mã CK:CMSN2213 ) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm