CMSN2213: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CMSN2213: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MSN-HSC-MET06 (mã CK: CMSN2213) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm