CMSN2214: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMSN2214: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MSN/ACBS/Call/EU/Cash/8M/22 (mã CK: CMSN2214) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm