CMV: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện các hợp đồng tín dụng với ngân hàng năm 2023

CMV: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện các hợp đồng tín dụng với ngân hàng năm 2023

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện các hợp đồng tín dụng với ngân hàng năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm