CMV: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu Bình Định

CMV: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu Bình Định

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu Bình Định như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm