CMWG2206: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CMWG2206: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CMWG2206) do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm