CMWG2206: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

CMWG2206: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền MWG/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 (mã CK: CMWG2206) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm