Cổ phiếu NSG tiếp tục bị hạn chế giao dịch

Lý do được HNX đưa ra là Nhựa Sài Gòn có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán; và tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022. Lý do hạn chế giao dịch khác là công ty không họp đại hội đồng cổ đông thường niên hai năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.

Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu NSG bị hạn chế giao dịch, Nhựa Sài Gòn phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Theo tìm hiểu, CTCP Nhựa Sài Gòn là doanh nghiệp được chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Nhựa Sài Gòn tháng 12/2003. Lĩnh vực kinh doanh của công ty là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ.

Trong BCTC 2022 kiểm toán, tổ chức kiểm toán cho biết tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, tổ chức kiểm toán chưa nhận đủ thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp về số dư tại ngày 31/12/2022 đối với các khoản mục được liệt kê theo bảng dưới đây, bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác, tổ chức kiểm toán cũng không xác định được tính đúng đắn, tính hiện hữu của số dư các khoản mục này.

Do đó, tổ chức không đưa ra ý kiến về số dư của các khoản mục này cũng như ảnh hưởng các số dư này đến các chỉ tiêu trình bày trên BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của công ty.

(Nguồn: BCTC).

Xem thêm tại vietnambiz.vn