13:33, 21/09/2022

CPDR2201: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CPDR2201) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE