16:07, 11/07/2022

CTP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Lê Việt Hùng

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Việt Hùng
  - Mã chứng khoán: CTP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 604,000 CP (tỷ lệ 4.99%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 150,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 754,000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.23%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/06/2022.

  HNX