CTPB2204: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CTPB2204: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CTPB2204) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm