CTPB2204: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

CTPB2204: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo điều chỉnh Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CTPB2204) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm