CTPB2204: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CTPB2204: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CTPB2204) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm