CTPB2204: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CTPB2204: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CTPB2204 do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm