CTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

CTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn HiPT
- Mã chứng khoán: CTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 698,000 CP (tỷ lệ 14.86%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 64,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 762,900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.24%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 21/08/2023.

HNX