CTT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

CTT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn HiPT
- Mã chứng khoán: CTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 514,933 CP (tỷ lệ 10.96%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 151,067 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 666,000 CP (tỷ lệ 14.18%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/08/2023.

HNX