CVHM2206: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

CVHM2206: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VHM/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CVHM2206) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm