CVHM2206: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

CVHM2206: Thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo về việc lập danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn Chứng quyền VHM/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CVHM2206) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm