CVRE2204: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CVRE2204: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VRE/ACBS/Call/EU/Cash/6M/17 (mã CK: CVRE2204) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm